بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه، تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق کابردی است. هدف تحقیقات کاربردی، به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود(سرمد و همکاران،۱۳۸۹). تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای موردنیاز نیز می
توان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی. این تحقیق، برحسب گردآوری دادهها، تحقیقی توصیفی می باشد. تحقیق توصیفی، شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند. صرفا‌ًَ برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد. تحقیقات توصیفی را میتوان ۵ دسته تقسیم کرد: تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی، تحقیق پس رویدادی(علی- مقایسهای). تحقیق همبستگی از روشهای توصیفی است که در این نوع تحقیق، رابطه میان متغیرهای موجود در تحقیق و تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است(سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، صفحه ۸۱). باتوجه اینکه مقیاس مورد استفاده در این تحقیق، فاصلهای میباشد، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای میانگین و همبستگی و رگرسیون برای بررسی رابطهی بین متغیرها و تاثیرمتغیرهای مستقل روی متغیر وابسته و استفاده میشود.
نمونه موردنظر به صورت تصادفی از بین شرکتهای شهرکهای صنعتی انتخاب شده است.
برای تلخیص سؤالات و دادههای جمعآوری شده و تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار SPSS استفاده شد. در تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار استنباطی از آزمون
های آماری ضریب همبستگی پیرسون در این تحقیق استفاده شده است. برآورد و ارزیابی مدل با استفاده از Amos Graphics 18 مورد آزمون قرار گرفت.
۶-۳ روش جمعآوری اطلاعات و ابزار سنجش سازههای تحقیق
در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانهای به منظور بررسی ادبیات و سوابق تحقیق، مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش، کتابها، نشریات داخلی و بینالمللی مرتبط با موضوع تحقیق، مورد مطالعه قرار گرفتهاند. در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به تأیید یا رد فرضیههای تحقیق به طور عمده از روش میدانی استفاده شده است. در این تحقیق، پرسشنامه به عنوان ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفته است که در نگاره ۲-۳ نشان داده شده است.
به جز پرسشنامه استراتژی رقابتی که به صورت کیفی و اسمی است(استراتژی آیندهنگر را ۱، تحلیلگر۲، تدافعی ۳ و استراتژی انفعالی را با ۴ نشان دادهایم) بقیه پرسشنامهها با طیف لیکرت ۵ تایی(۱=خیلی کم، ۲=کم، ۳=متوسط، ۴=خوب، ۵= خیلی خوب) میباشند.
۷-۳ منبع سوالات پرسشنامه
نگاره۲-۳- منبع سوالات تحقیق به تفکیک عوامل مورد سنجش

عامل و زیر عامل مورد سنجش تعداد سوالات پرسشنامه منبع سوالات
هوش عاطفی خودآگاهی ۵ گلدسون نوکا و آگوستین آهوزو[۱۹۲]، ۲۰۰۸
خودمدیریتی ۶
آگاهی اجتماعی ۴
مدیریت رابطه ۵ تعدادکل:۲۰
هوش رقابتی فرصتهای موفقیت بازار ۵ فاهی[۱۹۳]، ۲۰۰۷
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
Tags: