منفعلان
(واکنش
گران)

استراتژیهای به خوبی تعریف نشدهاند.
به جای پیشگیری، به وقایع واکنش نشان میدهند.

مدیریت به طراحی یک استراتژی پایدار سازمانی نمیباشد.
مدیریت یک استراتژی مناسب را در پیش می
گیرد، اما این استراتژی با تکنولوژی، ساختار و فرآیند سازمان به خوبی سازگار نمیشود.
مدیریت به رابطه ساختار- استراتژی ویژهای پیوند میخورد که رابطه با محیط ندارد.

مدیران ارشد، پس از تغییر آن را شناسایی کرده و عدم اطمینان در محیط سازمانی آنها پدیدار میشود.
عدم توانایی پاسخگویی کارا به تغییرات.
این بدیل فقدان استراتژی مستمر، روابط ساختاری قضاوت ناگهانی در برابر مواجهه با فشارهای محیطی پیش میآید.

۸-۲ عملکرد
نش[۱۳۰] (۱۹۸۳)بیان میدارد که عملکرد یک موضوع همیشگی در بیشتر بخشهای مدیریت است، که شامل مدیریت استراتژیک نیز میباشد، و به محققان آکادمیکی (علمی)و مدیران عملیاتی نیزمرتبط است.
مونتگومری[۱۳۱](۱۹۹۴)دو بخش اصلی درجریان ادبیات تحقیق مرتبط با خط مشی وسیاستهای کسب وکار که مرتبط با عملکرد سازمان است را مورد توجه قرار میدهد، شامل: نگرش اقتصادی که روی اهمیت عوامل خارجی مثل موقعیت رقابتی شرکت تاکید میکند و نگرش سازمانی که براساس الگوهای رفتاری و اجتماعی و انطباق آنها با محیط ایجاد میشود، میباشد. آندرسون[۱۳۲](۱۹۷۱) یک چارچوب استراتژی ارائه داد که عوامل سازمانی و اقتصادی که عملکرد شرکت را تعیین میکند را پیشنهاد میدهد.
ورهیز و مورگان[۱۳۳] (۲۰۰۳) و والکر و روکرت[۱۳۴] (۱۹۸۷)عملکرد سازمان را با توجه به دو اصطلاح اثربخشی و کارآیی که اثربخشی با رشد در ارتباط است و شامل رشد سهم بازار ، رشد فروش یا رشد تولید می باشد و کارآیی که با حفظ هزینهها در سطح پایین در ارتباط میباشد و شامل بازده دارایی[۱۳۵] (ROA)، بازده فروش[۱۳۶] (ROS)، یا بازده سرمایه گذاری[۱۳۷](ROI)بررسی کردند.
در سالهای اخیر به علت اینکه رقابت با شدت زیادی در همه بخشهای بازار در هر دوی گرایش و روند بازار در رابطه با ابزار تولید نظیر : تآمین و تدارک مواد خام، تهیه و تأمین اجزای سازنده محصول مورد نظر ،تهیه و تأمین سرمایه مورد نیاز و تکنولوژیی که مورداستفاده قرار می
گیرد، ایجاد شده است و گرایش بازار برای خدمات و کالاهای مورد نیاز مشتریان به صورت رقابتی افزایش یافته است در نتیجه این الزام وجود دارد که رابطه بین استراتژیهای کلی(عمومی)و مزیت رقابتی و عملکرد سازمان بررسی شود.
مفهوم محدود عملکرد کسب وکار روی استفاده از نتایج ساده براساس معیارهای مالی فرض شده که تحقق اهداف اقتصادی شرکت را به عنوان عملکرد مالی منعکس میکند، که مدل مطرح و غالبی در تحقیق و بررسی عملکرد براساس آنچه که تاکنون تجربه شده است، میباشد. (ونکاترامن و رامانیوجام[۱۳۸] ,۱۹۸۶هافر [۱۳۹]۱۹۸۳).
یک مفهوم سازی گسترده تر از عملکرد کسب وکار شامل تاکید روی معیارهای عملکرد عملیاتی(غیر مالی) به علاوه معیارهای عملکرد مالی است. تحت این چارچوب منطقی است که به بررسی و فرض معیارهایی نظیر سهم بازار ، تولید محصول جدید،کیفیت محصول، اثربخشیهای بازاریابی، ارزش افزوده تولید و ساخت، و دیگر معیارهای کارایی تکنولوژیکی در حیطهای از عملکرد کسب وکار توجه و تاکید میشود(ونکاترامن و رامانیوجام ۱۹۸۶؛ اسمیت و گریم۱۹۸۷[۱۴۰]و تاشمن و رومانلی[۱۴۱]۱۹۸۵).
تیس[۱۴۲] (۱۹۸۴) تشخیص داد که “یک شرکت نیاز دارد که قابلیتهایش را با تغییرات محیطی انطباق دهد تا عملکرد کسبوکار خود را بهبود بخشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده، می
توان گفت شرکتهایی که در بازار فعالیت میکنند اگر بتوانند محیط را به خوبی شناسایی کرده و بخشهای سودآور آن را تعیین کنند، و سپس قابلیتهایشان را به منظور تغییر استراتژی اصلاح کنند، میتوانند در فضای استراتژیک حرکت کنند و عملکردشان را ارتقا دهند.
در طبقهبندی دیگری معیارهای عملکرد شامل معیارهای سخت: بازده سرمایه گذاری، رشد فروش و سهم بازار و معیارهای نرم: تعهد سازمانی و روحیه گروهی و همبستگی سازمانی می
باشد(جورج لافمن و بروک دابنی[۱۴۳]۲۰۰۰).
معیارهای عادی عملکرد شامل رشد فروش و بهرهوریاست، رشد شرکت و قدرت نسبی بازار حداقل بخشی از عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار میدهند (بیچلر و بیر[۱۴۴] ۱۹۸۷؛دمیراگ[۱۴۵]۱۹۹۵مادو[۱۴۶],۱۹۷۵ ؛استیرز۱۹۹۶[۱۴۷]).
۱-۸-۲ ارتقا عملکرد سازمانی
عملیات و فعالیتهای نیروی انسانی منعطف( وقتی که در زمینه فرهنگی توافقی و متعامل در سازمان ایجاد شود)به نیروی کار در کسب مهارت بیشتر و ثبات روحی- روانی و ترغیب و تمایل به انجام کارها فارغ از هرگونه حواسپرتی و مشغله ذهنی کمک میکند. مطالعاتی با بررسیهایی که در زمینه استراتژیهای نیروی انسانی منعطف انجام شد نشان دادکه سودآوری، توانایی رشد و ارزش و سهم بازار سازمان تحت تاثیر فعالیتهای نیروی انسانی قرار دارد و هرچه نیروی انسانی منعطفتر عمل کند نتایج بهتری را در پی خواهد داشت(دیویس بلک[۱۴۸]، ۲۰۰۴).
مطالعهای در بررسی از ۱۰۰۰ شرکت نشان داد که با افزایش استفاده از برنامههای مشارکت کارکنان در شرکت که شامل توسعه بالای دانش مربوط به عملکرد، تقسیم اطلاعات، توجه در سطح سازمانی و تیمی به عملکرد و پرورش و پربار کردن فعالیتها و عملکرد سازمان، که به طور عمده و قابل توجهای عملکرد چنین شرکتهایی بالاتر از شرکتهایی است که برنامههای مشارکت کارکنانشان پایین است. این تحقیقات نشان داد که مشارکت سطح بالای کارکنان ۲۵% افزایش نرخ بازده فروش، ۲۶% افزایش نرخ بازده سرمایهگذاری، ۳۴% افزایش نرخ بازده دارایی را تحت تاثیر قرار میدهد(دیویس بلک، ۲۰۰۴).
مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد سازمانی مدلهای مختلفی را در زمینه ادبیات موضوعی آن ارائه داده است. کوئین و روبورگ[۱۴۹](۱۹۸۳) معتقدند که عملکرد سازمانی دارای ابعاد گوناگونی است که هر بعد آن دارای عوامل متفاوتی از عملکرد سازمانی میباشد این دو محقق بحث میکنند که مدلهای موجود عملکرد سازمانی از جهاتی با یکدیگر متفاوت میباشند که ممکن است این تفاوتها مکمل یکدیگر باشند، و ارزیابی عملکرد معمولامیتواند به عنوان جایگزینی بین انواع زیادی از عوامل عملکردی که ممکن است هرگز به صورت کامل با یکدیگر همساز و سازگار نبودهاند، مورد توجه قرار گیرد.
عملکردسازمانی
عملکرد به عنوان نتایج کار تعریف میشود چون نتایج کار قویترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و کارکردهای اقتصادی دارد(نیلی و آدامز[۱۵۰]،۲۰۰۲).
فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را به صورت زیر تعریف میکند” انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده”. این تعریف به خروجیها یانتایج بر میگردد ودر عین حال عنوان میکند که عملکرد درمورد انجام کار و نتایج حاصله آن میباشد. بنابراین عملکرد را میتوان به عنوان رفتار (روشی که سازمانها، گروهها و افراد، کار را انجام میدهند) تلقی کرد”.
کمپ بل[۱۵۱] معتقد است که عملکرد، رفتار است و باید از نتایج متمایز شود، زیرا عوامل سیستمی میتوانند نتایج را منحرف کنند. در صورتی که عملکرد به گونهای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامعتری حاصل میگردد(نیلی و دیگران،۲۰۰۲).
در ارزیابی عملکرد دو اصطلاح اصلی که معمولا به وفور مورد استفاده قرار می
گیرد کارایی و اثربخشی میباشد(سیکوت وهمکاران،۱۹۹۸؛ بورنت و ابل، ۱۹۹۸؛ دارانت،۱۹۸۶؛ فوتلر،۱۹۹۷؛ فلود و همکاران، ۱۹۹۴)[۱۵۲].
اثربخشی اشاره به این دارد که اهداف کسب شده و برنامههای اجرا شده تا چه حدی مطابق اهداف موردنظر سازمان میباشد وتا چه حد این نتایج مطلوب هستند(پویستر[۱۵۳]،۲۰۰۴).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
Tags: