چنین سازمانهایی در تلاشند که با بررسیهای فراوان تعیین کنند که شرایط و موقعیت کدام یک از این دو یعنی آینده نگران یا تدافعیها انطباق بیشتری با ویژگیهای سازمانی آنها دارد تا در آن سرمایه گذاری کرد. چنین سازمانهایی در جستجوی حداقل کردن ریسک و حداکثر نمودن سود هستند. استراتژی آنها این است که به طرف محصولات یا بازارهای جدید بروند که دوام و پایداری آنها به وسیله آیندهنگران اثبات شده است. تحلیلگران حیات خود را با تقلید از دیگران طی  میکنند. آنها ایدههای موفق را از آیندهنگران گرفته و از آن تقلید می کنند. سازمانهایی که کالاهای مد روز را در بازارهای گسترده تولید میکنند و خود را متکی به طراحان نمی دانند، از این استراتژی تبعیت میکنند.
تحلیلگران در محیطی فعالیت میکنند که حالت بینابین دارد یعنی هم ثابت و هم منعطف می
باشند.
۴-۷-۲ سازمانهایی که استراتژی انفعالی دارند
چنین سازمانهایی استراتژی محدود و جزئی در پیش میگیرند. در اینگونه سازمانها نسبت به واکنش در برابر تغییرات محیطی با اکراه عمل میکنند. مدیریت برخی از تغییرات و عدم اطمینان محیطی را درک میکند ولی تا تحت فشار نیروی محیطی قرار نگیرد، تعدیلات اساسی را ایجاد نمینماید. لذا ساختار چنین سازمانهایی، خیلی شبیه به ساختار سازمانیهایی است که استراتژی تدافعی را دنبال میکنند.
اگر هر کدام از سه استراتژی پیشگفته به طور صحیح در پیش گرفته نشوند، به استراتژی انفعالی تبدیل میشوند. به طور کلی انفعالیها ضعیف عمل کرده و در پاسخ به محیط واکنشهای مناسبی نشان نمیدهند.
رابطه استراتژیهای مختلف و ساختار سازمانهای بکارگیرنده این استراتژی ها در نگاره ۳-۲ نشان داده شده است که میتوان از آن به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بسیاری از سازمانها در پیاده سازی موفق استراتژیهای مأخوذه یاد کرد.
نگاره ۳-۲ رابطه استراتژیهای رقابتی و ساختار سازمانی(رابینز، ۱۳۸۶؛ مایلز واسنو،۱۹۸۷)

استراتژی ویژگیها و رفتارها اساس استراتژی نوع سازمان
تدافعی
(مدافعان)
اغلب تکنولوژی تک محور با انسجام عمودی، تکنولوژی فعلی را جهت حفظ کارایی به روز رسانی.
ساختار و فرآیند ثابت.
برتریهای این انسجام، مالی و تولیدی هستند.
برنامهریزی متمرکز است نه وسیع و بسیط.
رشد و ارتقا از درون انجام میشود.
ساختار وظیفهای مناسب آن است.
تقسیم کار بسیار و درکه رسمیت بالا.
کنترل متمرکز.
جریان عمودی اطلاعات
هماهنگی ساده و کم هزینه.
برتری در حفظ جسورانه بخشهای انتخابی بازار
بیتوجهی به پیشرفتهای خارج از محدوده
رسوخ عمیق تر به بازار فعلی
معمولا رشد به صورت محتاطانه و افزایشی رخ میدهد
قلمرو بازار محصول محدود
مدیران ارشد در حوزه محدود عملیاتی سازمانشان متخصص هستند و تمایلی به جستجو خارج از قلمروشان جهت یافتن فرصتهای جدید ندارند.
مهاجمان
(آینده
نگران)
از تکنولوژی و ساختار متغیر برخوردارند

Tags: