سایت مقالات فارسی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سایت مقالات فارسی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

بازارگرایی: بازارگرایی کسبوکارها را ترغیب میکند تا نیازهای بلندمدت و میان
مدت مشتریان را مورد توجه قرار داده نوآوری و موفقیت بلندمدت سازمان را تحتتاثیر قرار دهد(دی[۱۵]،۱۹۹۸).
مزیت رقابتی: مزیت رقابتی توانایی منحصربه فرد شرکت در ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری می
باشد(گرنت[۱۶]،۱۹۹۷).
استراتژی رقابتی: استراتژی رقابتی به این موضوع میپردازد که سازمانها در صنایع مرتبط چگونه به رقابت بپردازند و چه موضعی در برابر رقبایشان برای خود ایجاد کنند(مایلز و اسنو[۱۷]،۱۹۷۸).
عملکرد: سطحی که اهداف کسب شدهاند به عنوان یک معیار مفهومی عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد(مورگان و کاتسیکیس[۱۸]، ۲۰۰۴).
اثربخشی: اثربخشی با رشد در ارتباط است و شامل رشدسهم بازار، رشد فروش و یا رشد محصول جدید میباشد(لی و گیما[۱۹]، ۲۰۰۱).
کارایی: کارایی مربوط به حفظ هزینه در سطح پایینی میباشد و شامل نرخ بازگشت دارایی، نرخ بازگشت فروش و نرخ بازگشت سرمایه میباشد(لی و گیما،۲۰۰۱).
۱۰-۱ خلاصه فصل
در این فصل مساله تحقیق و ضرورت و اهداف انجام تحقیق بیان شد. شیوه های مورد استفاده برای انجام پژوهش و تعاریف عملیاتی واژه های مورد استفاده برای انجام تحقیق در ادامه آورده شده است. در آخر نیز اشاره ای به نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق، استفاده کنندگان تحقیق و جنبه نوآوری طرح و نوع متغیرهای تحقیق مطرح شده است.
۱۱-۱ مباحث فصل آینده
مباحثی که در فصل آینده مطرح می شود در رابطه با ادبیات و سابقه تحقیق متغیرهای تحقیق که شامل هوش سازمانی، هوش عاطفی،هوش رقابتی، بازارگرایی، مزیت رقابتی، استراتژی رقابتی و عملکرد سازمان می باشد.
فصل دوم
ادبیات موضوع
۱-۲ مقدمه
با توجه به سرعت فزاینده تغییرات در رقابت و تکنولوژی، پنج تغییر عمده که در جهان به وقوع پیوسته است را میتوان به صورت ذیل بیان کرد:
۱- همه تمدنهای انسانی در عصر اطلاعات غرق شدهاند در صورتی که بسیاری از سیستمهای اجتماعی-اقتصادی هنوز ساختار ماشینی عصر صنعتی را دارند. بنابراین نوعی عدم تطابق آشکار میان چشمانداز و ساختار کنونی سازمانهای انسانی بوجود آمده است.
۲-رقابت از حالت محلی خارج شده و به سمت رقابت جهانی کشیده شده است،که در نتیجهی آهنگ سریع تغییرات در جهان، مساله سازگاری و تاثیرگذاری در محیط رقابتی دشوار شده است.
۳-پیشرفتهای سریع در تکنولوژی، بالاخص تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، ارتباط بهتر رات فراهم ساخته است در حالیکه بسیاری از سازمانها از کاربرد و اهیت آن مطلع نیستند.
۴- نظریههای اقتصادی، دیگر توان توضیح پویایی بسیار بالای اقتصاد جهانی را ندارد. برای تصمیم
گیری سازمانی دیگر مدلهای خطی مانند نظریهبازی، مهندسی مجدد کارایی لازم را ندارد. بنابراین نیاز به مفهوم علمی جدیدی احساس میشود.
۵- تغییر اصلی انجام شده این است که انسانها دریافتهاندکه جهان بیشاز آنکه یک ماشین باشد یک ذهن است(پآیاکسو و همکاران، ۲۰۰۲).
با توجه به تغییراتی که ذکر شد سازمان باید برای بقا و کسب موفقیت در چنین محیط رقابتی باید از همه ابعاد مورد ارزیابی قرار گیرد، در این تحقیق به این مهم پرداخته شده است و سازمان از چندین بعد که شامل هوش سازمانی(هوش عاطفی، هوش رقابتی)، مزیت رقابتی، استراتژی رقابتی، بازرگرایی و عملکرد مورد مطالعه قرار گرفته است.
مفهوم و تعریف هوش ۲-۲
در طول تاریخ بشر همیشه درصدد کسب موفقیت و پیشرفت بوده است. اخیراٌ دستیابی به علوم و فنون مختلف، بشر را در این راه با سرعت به جلو برده است. در حوزه موفقیتهای فردی تصور میشود که بهرهی هوشی معیار اصلی توانایی یادگیری و موفقیت افراد است(میرزایی،۸۵:۱۳۸۶).
فرهنگ لغت وبستر واژهی هوش را اینگونه بیان میکند:

  • توانایی یادگیری، درک، فهم و رویارویی با موفقیتهای جدید؛
  • استفاده ماهرانه از دلایل،
  • توانایی به کارگیری دانش در محیط چندگانه شخصی

به طور کلی تعاریف متعددی را توسط روانشناسان برای هوش ارائه شده است را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
۱-تعریف ترتیبی هوش: به اعتقاد روانشناسان ترتیبی،هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی میشود و از اینرو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار میرود.آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره میکنند که کودکان باهوش نمرههای بهتری را در درسهای خود کسب نموده و پیشرفت تحصیلی چشمگیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. برخی محققان معتقدند که هوش توانایی کاری حافظه است(کایلون و کریسیتال[۲۰]،۱۹۹۰).
۲-تعریف تحلیلی هوش: بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیدههای رمزی یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگارس با موقعیتهای جدید و تازه است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله دیوید کسلر روانشناس آمریکایی پیشنهاد شده باشد که بیان میکند” هوش یعنی تفکر عاقلانه، عمل منطقی، رفتار موثر در محیط”.
۳-تعریف کاربردی هوش: در تعریف کاربردی، هوش پدیدهای است که از طریق تستها سنجیده میشود و شاید عملیترین تعریف برای هوش باشد( دراکر[۲۱]، ۱۹۹۳).
۱-۲-۲هوش سازمانی:
هوش مجموعهای از تواناییهای شناختی است که به ما امکان میدهد تا نسبت به جهان اطراف آکاهی پیدا کنیم و یاد بگیریم که مسائل را حل کنیم. به عبارت روشنتر، هوش یک ظرفیت شناختی است که امکان کسب دانش، یادگیری و چگونگی حل مسأله و مشکلات را فراهم می
کند(آقایار، ۱۳۸۶،۳۶).
هوش توانایی سازگاری با محیط است و افراد با هوش آنهایی هستند که به طریقی مهارتهای مناسب خود را در محیطهای فعلی به دست میآورند.
۲-۲-۲ تعریف هوش سازمانی از دیدگاه دانشمندان

    برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.