کارفرینان و بنیانگذاران این صنایع وقتی به سن بازنشستگی میرسند، با مشکل پیدا کردن جانشینی شایسته برای خود مواجهاند،به گونهای که برخی از این شرکتها بعد از مدتی به علت همین مسئله از بین میروند(اعرابی، ۱۳۸۴).
در کشور ایران علیرغم حضور قابل توجه صنایع کوچک در ساختار صنعتی(حدود ۹۶ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک تشکیل میدهند)، این واحدها با معضلات متعدد و عقب ماندگیهای فاحشی روبهرو هستند، به نحوی که از ایفای نقش استراتژیک موردانتظار برای آنها همچون کشورهای توسعه یافته، ناتوان ماندهاند(ملکینژاد،۱۳۸۵).
همه فعالیتهای سازمان در جهت تحقق هدف اصلی سازمان که حفظ بقا در محیط میباشد، است. وبر و دیگران[۸] (۱۹۹۶) بیان میکنند که هوش سازمانی توانایی یک سازمان برای تطبیق محیط سازمان بر اساس اهداف و تواناییهای سازمان میباشد. این تعریف مؤید این موضوع است که سازمانها باید فعالیتهای خود را طوری سازماندهی و کنترل کنند که بقای آنها را در محیط تضمین کند و برای تحقق چنین امری، هوش سازمانی که همه فعالیتهای سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد باید مورد توجه مدیران سازمان قرار گیرد. هالا[۹](۲۰۰۰) هوش سازمانی را به عنوان توانایی یک سازمان در ایجاد دانش و استفاده از آن به صورت استراتژیک برای انطباق با محیطش تعریف کرده است.
در این تحقیق هوش سازمانی از دو بعد هوش عاطفی و رقابتی مورد بررسی قرار میگیرد، مفهوم هوش عاطفی با قابلیت کاربردی فراوان در بسیاری از مباحث موقعیتهای کاری شامل رضایت شغلی، غیبت، تعهد سازمانی و مباحث رهبری، مورد توجه متخصصان عملکرد قرار گرفته شده است گلمن[۱۰] (۱۹۹۵).
بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که با استفاده از هوش رقابتی میتوان مزیتهای زیر را به دست آورد : ۱- ایجاد درآمد جدید وافزایش درآمد،۲ -خدمات یا محصول جدید، ۳- اجتناب از هزینه، و صرفه جویی در هزینه، ۴- صرفه جویی زمان، ۵- افزایش سود، ۶-تحقق اهداف مالی (پتون و مکنا[۱۱]، ۲۰۰۵).
مزیت رقابتی توانایی منحصربه فرد شرکت در ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری میباشد. اگرچه ایجاد مزیت رقابتی کار سختی است ولی حفظ و نگهداری آن کار سختتری است. حفظ مزیت رقابتی بستگی به سه عامل دارد:
۱-به منابع مزیت بستگی دارد: بین مزیت ها یک سلسله مراتبی وجود دارد که می تواند یا باعث کاهش هزینه های نیروی کار شود و یا افزایش هزینه به دلیل به دست آوردن تکنولوژی خاصی که نیازمند کسب مهارت سطح بالاتری است.
۲- تعیین تعداد منابع مزیت رقابتی (بیشتر وبهتر)
۳- سومین عامل حفظ ونگهداری مزیت رقابتی به تداوم تلاش برای نوین و به روز کردن و تکمیل آن کالا یا خدمت مرتبط می شود چراکه هر مزیت رقابتی واقعا در معرض این است که کپی برداری شود ) پاسمارد و برین کلینر، ۲۰۰۰ (.
بازارگرایی کسبوکارها را ترغیب میکند تا نیازهای بلندمدت و میانمدت مشتریان را مورد توجه قرار دهند که این امر نوآوری و موفقیت بلندمدت را تحتتاثیر قرار میدهد.
استراتژی زمینهای را فراهم میکند که انواع طرحهای استراتژیهای عمومی رقابت( تمایز نوآوری، رهبری هزینه، تمایز بازاریابی) شرکت را توصیف کند، یعنی اینکه چگونه شرکت در کسبو کارها و صنایع خاصی با به کارگیری مزیت رقابتی، اهداف خود را تعیین میکنند و به رقابت میپردازند.
سطحی که اهداف کسب شدهاند به عنوان یک معیار مفهومی عملکرد سازمانی مورد استفاده قرارگیرد. عملکرد ستاده نهایی همه فعالیتها و برنامههای سازمان است. در این تحقیق عملکرد سازمانی از دو بعد کارایی و اثربخشی ارزیابی میشود، اثربخشی با رشد در ارتباط است و شامل رشدسهم بازار، رشد فروش و یا رشد محصول جدید میباشد و کارایی مربوط به حفظ هزینه در سطح پایینی میباشد و شامل نرخ بازگشت دارایی، نرخ بازگشت فروش و نرخ بازگشت سرمایه میباشد.
۵-۱ اهداف تحقیق:
بر اساس بررسی های انجام شده هوش سازمانی موضوعی بسیار با اهمیت در تعیین موفقیت و بقای سازمان میباشد که در دو دهه اخیر مطرح و مورد توجه واقع شده است و نقش تعیین کننده ای در تخصیص منابع و تصمیم گیری های کلیدی سازمان دارد و میتوان گفت که کل سازمان تحت تاثیر هوش سازمان قرار دارد و هوش سازمان با تحت تاثیر قرار دادن سازمان در زمینه و ابعاد مختلف، عملکرد را که ستاده نهایی سازمان میباشد را تحت تاثیر قرار میدهد و بازارگرایی نیز در دو دهه اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی نیز نقش با اهمیتی در موفقیت و بقای سازمان دارند.
هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر هوش سازمان بر عملکرد سازمان میباشد. هوش سازمانی در این تحقیق شامل هوش رقابتی و هوش عاطفی میباشد، هوش سازمانی با توجه به هوش رقابتی که در موفقیت سازمان در محیط کسب وکار (که همراه با تغییرات روزافزون و رقابت شدید است) عامل تعیین کنندهای میباشد، و هوش عاطفی که با ویژگیهای شخصیتی افراد سازمان مرتبط است و در موفقیت سازمان و ارتقای عملکرد آن نقش تعیین کنندهای دارد، مورد ارزیابی قرار میگیرد. بررسی اثر هوش سازمان بر بازارگرایی و مزیت رقابتی و ارتباط بین هوش سازمانی و استراتژیهای رقابتی از دیگر اهداف این تحقیق است. عملکرد سازمان نشاندهنده میزان موفقیت سازمان و استفاده مناسب از منابع مادی و غیر مادی سازمان میباشد، و در این تحقیق اثر هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به قابلیتهای بازاریابی ( قابلیتهای بازاریابی در این تحقیق شامل بازارگرایی، مزیت رقابتی و استراتژیهای رقابتی سازمان است که به عنوان متغیرهای میانجی مطرح میباشند) مورد بررسی قرار میگیرد. بطور خلاصه اهداف تحقیق عبارتنداز:
هدف اصلی: بررسی تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان.
اهداف فرعی:
۱- بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بازارگرایی.
۲- بررسی تاثیر بر مزیت رقابتی اثر مثبت دارد.
۳- بررسی ارتباط هوش سازمانی با استراتژی های رقابتی.
۴- بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمان.
۵- بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر عملکرد سازمان.
۶- بررسی ارتباط استراتژی های رقابتی با عملکرد سازمان.
۶-۱ کاربرد نتایج تحقیق:
بعد از انجام این تحقیق میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیتهای بازاریابی(مزیت رقابتی، بازارگرایی و استراتژی رقابتی) سنجیده و میزان متوسط هر کدام از متغیرها در بین شرکتهای شهرکهای صنعتی مشخص میشود. بررسی مقایسهای متوسط هر کدام از این متغیرها به تفکیک صنعت انجام گرفته، بومی (یا غیر بومی) بودن موسیسین شرکتها، تعداد کارکنان شرکتها، سن وتاریخچه تاسیس شرکت مشخص میشود. با توجه به این نتایج سازمانها بایستی در صورت لزوم و تشخیص خود در سیاست گذاری و عملکردشان تجدیدنظر کنند.
۱- سازمانها بر حسب نوع صنعت از میزان متوسط هوش سازمانی صنعتی که در آن فعالیت دارنداز دو بعد هوش عاطفی و رقابتی آگاه میشوند و تصمیمات لازم در این زمینه را اتخاذ کنند.
۲- در رابطه با تجدید نظر در استراتژیها و سیاستها با توجه به میزان هوش سازمانی، سازمانها باید توجه داشته باشند که با استفاده از هوش سازمانی می توانند از قابلیتهای خود در ایجاد مزیت رقابتی مهارت کسب کنند، که در میزان سودآوری و کسب سهم بازار نقش تعیین کننده دارد.
۳- سازمانها با بررسی استراتژی های رقابتی و در نتیجه تعیین موضع مناسب رقابتی میتوانند عملکرد سازمان را ارتقا داده و نقاط ضعف خود را برطرف کنند.
۴- سازمانها با استفاده از هوش سازمانی میتوانند بازارگرایی را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه عملکرد سازمان را ارتقا دهند.
۵- سازمان ها باید توجه داشته باشند که در صورتی که از منابع خود استفاده به جا نکنند و آنها را به صورت راکد رها کرده و از عملکرد خود بازخورد نگیرند به بقای آنها در چنین محیط متغیر و رقابتی، امیدی نخواهد بود.
با موارد مطرح شده در این تحقیق سعی بر این است که بررسی جامعی با توجه به : میزان توجه سازمان به محیط (هوش رقابتی)، ویژگی های کارکنان و افراد سازمان(هوش عاطفی)،میزان توجه به مشتری، توجه به رقیب و هماهنگی بین وظیفهای(بازارگرایی)، ایجاد محصولات متمایز و موقعیت متمایز(مزیت رقابتی)و بررسی نوع استراتژی رقابتی و تعیین عملکرد سازمان با توجه به مواردی که ذکر شد، انجام شود.
۷-۱ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
از نتایج این تحقیق به طور عام همه شرکتها و سازمان های تولیدی و خدماتی و به طور خاص شرکتهای شهرکها صنعتی کرمان که به دنبال کسب یک موقعیت برتر و عملکرد بهتر می باشند می توانند استفاده کنند. همچنین کسانی که علاقهمند به مطالعه و بررسی در این زمینه می
باشند نیز می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.
۸-۱ جنبه نوآوری طرح
بر اساس بررسی های انجام شده هوش سازمانی موضوعی بسیار با اهمیت در تعیین موفقیت و بقای سازمان می باشد که در دو دهه اخیر مطرح و مورد توجه واقع شده است و نقش تعیین کنندهای در تخصیص منابع و تصمیم گیریهای کلیدی سازمان دارد و میتوان گفت که کل سازمان تحت تاثیر هوش سازمانی قرار دارد و هوش سازمانی با تحت تاثیر قرار دادن سازمان در زمینه و ابعاد مختلف، عملکرد راکه ستاده نهایی سازمان میباشد را تحت تاثیر قرار میدهد و تا آنجا که مطالعه شده مدلی که در اینجا مطرح شده تا کنون با چنین موارد وعواملی موردبررسی قرار نگرفته است و در این تحقیق اثرهوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیرهای میانجی بازارگرایی، مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی مورد بررسی قرار گرفته است.
۹-۱ تعاریف مفهومی واژههای تحقیق:
هوش سازمانی: هوش سازمانی توانایی یک سازمان در ایجاد دانش و استفاده از آن به صورت استراتژیک در انطباق با محیطش تعریف شده است(کارل آلبرچت[۱۲]،۲۰۰۲).
هوش عاطفی: هوش عاطفی مدیریت عواطف خود و دیگران است که برای موفقیت فرد در موقعیت کاری و دیگر جنبههای اجتماعی نظیر هوش شناختی یا مهاتهای فنی ضروری می
باشد(گلمن[۱۳]،۱۹۹۶).
هوش رقابتی: فرآیندی که از طریق جمعآوری اطلاعات در رابطه با رقبا و به کارگیری آن در برنامهریزی استراتژیک کوتاهمدت و بلندمدت منجر به آگاهی درمورد وضعیت رقابت و اینکه چگونه میتوان یک قدم از رقبا جلوتر بود، میشود(کاهانر[۱۴]،۱۹۹۹).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Tags: