۳۲۶٫-

 

 

۸۴

 

 

۰۸/۰

 

 

۴٫۱۳۶۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۳۱) ضریب رگرسیونی
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T
حضور نسبی متغیر مستقل در مدل
سطح معنیداری
b خطای استاندارد B
عدد ثابت ۱۷٫۸۶۴ .۷۲۶ ۲۴٫۶۰۸ .۰۰۰
پایگاه اقتصادی- اجتماعی -.۰۳۳ .۰۷۰ ۳۲۶٫- -.۴۶۹ .۰۳۱

 

۴-۳-۳-۲-۲) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی

 

در نظریه تضاد رفتار قانونگریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پایین که فاقد ابزار تولیدند شکل میگیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاریها و رفتارهای قانونشکنانه به وسیله طبقات پایین انجام میشود و این نه به دلیل تمایل و علت روانشناختی مربوط به فقرا و طبقات پایین است بلکه به علت محدودیتهایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پایین و فقرا اعمال میشود. با توجه به این نظریه نیز، میتوان گفت که متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر روی متغیر بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی تأثیر میگذارد، زیرا، بر اساس جدول (۴-۳۲)، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده آن برابر با ۳ درصد است که حاکی از این است که متغیر مستقل پایگاه اقتصادی- اجتماعی توانسته است ۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته بازدارندگی از قوانین را تبیین کند و طبق جدول (۴-۳۳) نیز، در این رابطه مقدار بتا ۰۱۳/۰است. بدین معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، میزان بازدارندگی قوانین در بین رانندگان به مقدار ۰۱۳/۰ انحراف استاندارد افزایش مییابد.
جدول ۴-۳۲) خلاصه مدل

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *