مقالات و پایان نامه ها

اهمیت اثربخشی سازمانی:پایان نامه آموزش و اثربخشی سازمانی

دانلود پایان نامه

آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی:

از دهۀ 1950 میلادی تاکنون، بخشی از ادبیات نظریۀ سازمانی، توجه به تعریف و تبیین اثربخشی سازمانی داشته است و اثربخشی سازمانی برای همۀ سازمان ها و موسسات، یک مسئلۀ ضروری و اساسی شمرده می شود(Rojas, 2000). عملکرد سازمانی و اثربخشی سـازمـانی رابطۀ تنـگاتنگـی با یکدیگـر دارند، بگونه ای که تحقیقات مربوط به مقالات و مجلات مدیریتی در طی 35 سال گذشته نشان داده است که دو مفهوم عملکرد و اثربخشی از یکدیگر مستقل نبوده اند و در هم تنیده هستند(Shenhav, Shrum, & Alon, 1994). در ادامه به بیان آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی در قالب تحقیقات انجام گرفته توسط محققین مختلف پرداخته می شود:

 

جدول 2-6) آثار و  اهمیت اثربخشی سازمانی

ردیف پژوهشگران متغیر های مورد بررسی نتابج بدست آمده
1 (کرم دخت, 1390) اخلاق سازمانی، اثربخشی سازمانی بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی، همبستگی مثبت وجود دارد.
2 (Denison, Haaland, & Goelzer, 2004) فرهنگ سازمانی، اثربخشی سازمانی بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی، همبستگی وجود دارد.

 

2-3-5) عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی:

استروف و اشميت[1] وجود ارتباطات قوي در سطح افقي و عمودي ساختار سازماني، تعامل بين واحدهاي سازماني و اعضاي آن ها را براي افزايش اثربخشي ضروري مي دانند. براندا[2] بيان داشت مشاركت در تصميم گيري باعث افزايش اثربخشي، كارآيي، رضايت شغلي و تعهد سازماني می شود(Brenda, 2004).

تيتا و پراساد[3] طي تحقيقي نتيجه گرفتند تأثير خودمديريتي بر اثربخشي گروهي تحت سطوح كمي از تمركز و سطوح كمي از رسميت بيشتر محتمل بود(Tata & Prasad, 2004).

در ادامه به بررسی برخی از تحقیقات انجام گرفته در خصوص بررسی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی اشاره خواهد شد:

 

 

جدول 2-7) عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی

ردیف پژوهشگران متغیر های مورد بررسی نتایج بدست آمده
1 (سیفی سالدهی و همکاران، 1391) ساختار کارآفرینانه، اثربخشی سازمانی ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی تاثیر مستقیم می گذارد.
2 (Koys, 2001) اثربخشی سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، ترک خدمت رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، ترک خدمت بر اثربخشی سـازمانی تـاثیر می گذارند.
3 (Rahman et al., 2013) آموزش، مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی آموزش بر اثربخشی سازمانی تاثیر مستقیم دارد و مدیریت دانش این تاثیر را افزایش می دهد.
4 (Zheng, Yang, & McLean, 2010) فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی، اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی از طریق مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی تاثیر می گذارد.
5 (Beehr & Newman, 1978) استرس شغلی، سلامت کارکنان، اثربخشی سازمانی استرس شغلی با تاثیر منفی بر سلامت کارکنان، بر اثربخشی سازمانی تاثیر منفی دارد.
6 (Lawler, 2005; Ostroff & Bowen, 2000) فعالیت های مدیریت منابع انسانی، اثربخشی سازمانی فعالیت های مدیریت منابع انسانی می تواند باعث افزایش مهارتها، نگرشها، و بهبود رفتار کارکنان در محل کار شود. این تغییر منجر به عملکرد بهتر و در نتیجه، اثربخشی سازمانی خواهد شد.
7 (Cherniss, 2001) اثربخشی سازمانی، هوش هیجانی هوش هیجانی بر اثربخشی سازمانی تاثیر می گذارد.
8 (Walz & Niehoff, 2000) رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی تاثیر مستقیم دارد.
9 (Gregory et al., 2009) نگرش، فرهنگ سازمانی، اثربخشی سازمانی فرهنگ سازمانی با میانجی گری نگرش کارکنان بر اثربخشی سازمانی تاثیر می گذارد.

 

 

 

[1] Ostroff & Schmitt

[2] Branda

[3] Tata & Prasad

دانلود پایان نامه