مقالات و پایان نامه ها

اهميت كسب و كار الكترونيك در شركت ها

دانلود پایان نامه

اهميت كسب و كار الكترونيك در شركت ها

كسب و كار الكترونيك به مفهوم كلي عبارت است از كسب مشتري و بازرگانان براي مبادلات تجاري از راه خودكاركردن تراكنش ها ، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوريهاي ارتباطي و كامپيوتري در جهت هدفهاي اقتصادي كه شامل سيستم هاي بين سازماني، مانند: تلفن اينترنت، ايميل، يا شبكههاي كامپيوتري داخلي در جهت پشتيباني معاملات آنلاين تجاري است. پس ميتوان گفت هدف اين نوع كسب وكار هاي جديد، خودكار سازي تراكنشهاي كسب و كار و جريان كار است.

(Hanafizadeh, 2006 ,11)

فناوري اطلاعات و ارتباطات، شبكه هاي ارتباطي و پايگاههاي اطلاعاتي را سازماندهي مي كند كه اطلاعات را در محدوده و در ميان سازمان ها جمعآوري، تبديل و ارسال مي كند. پذيرش فناوري اطلاعات مزاياي بسياري را در دامنه وسيعي از فرآيندها و تراكنش هاي تجاري درون و ميان سازماني مهيا مي سازد. پذيرش فناوري اطلاعات، مديريت دانش و اطلاعات را از لحاظ سازماني بهبود ميبخشد و مي تواند هزينه هاي مبادله را كاهش و سرعت و قابليت اطمينان تراكنش ها را براي مبادلات افزايش دهد. به علاوه، ابزار مؤثري براي بهبود ارتباطات خارجي، كيفيت خدمات و دسترسي به مشتريان جديد به شمار ميرود. فناوري اطلاعات و ارتباطات مخصوصاً اينترنت، تأثير قابلتوجهي بر فرآيندهاي كسب وكار شركت هاي كوچك و متوسط مي گذارد، به طوري كه اينترنت براي بقا و رشد اقتصاد ملل و به ويژه شركت هاي كوچك و متوسط ضروري است؛ براي مثال، از طريق استفاده مؤثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات، شركت هاي كوچك و متوسط در تصرف بازارهاي جهاني، فروش به مشتريان بين المللي و رقابت با شركت هاي بزرگ به طور مطلوبي توانمند خواهند شد.(Libd , 13)

2-24- اهمیت همراستایی

بحث برنامه ریزی فناوری اطلاعات زمانی ایجاد شد که استفاده از فناوری و سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها بطور فزاینده ای افزایش پیدا کردند و مدیران لازم دیدند که در زمینه فناوری هم باید برنامه ریزی داشته باشند که هدف از این فرایند برنامه ریزی هدفمند کردن توسعه سیستم های اطلاعاتی بود.

بعدها مدیران متوجه نقش فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی شدند و اینکه باید از آنها در جهت تحقیق استراتژی های تجاری سازمان توسعه یابند ، از این رو مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی مطرح شد که مشتمل بر اضافه شدن دو مبحث همراستایی استراتژیک و مزیت رقابتی به بحث سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بود. بنابراین یکی از جنبه های کلیدی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی عبارت است از همراستایی میان برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و برنامه ریزی تجاری سازمان است.(Teo & Ang ,2000, 12)

برای فعالیت در یک محیط تجاری پویا ، سازمان ها باید استراتژی های تجاریشان را با استراتژی ها و اهداف سیستم های اطلاعاتی همراستا کنند ، اهمیت همراستایی که از آن در ادبیات موضوع به همراستایی استراتژیک نام برده شده ، توسط دانشمندان بسیاری مستند شده است.(Campbell , 2005,4)

تطابق یا همراستایی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار در طول دهه اخیر اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است ، چرا که بحث های زیادی در این باره وجود دارد که سازمان برای موفقیت نیازمند تطابق بین فناوری اطلاعات و کسب و کار می باشد.( Caragg , 2007 ,12)

اهمیت همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان از دهه 1970 و توسط افرادی چون مکلین و سودن[1] (1987) ، دیکسون و لیتل[2] (1989) ، برانچو و ودرب[3] (1987) ، پارکر و بنسون[4] (1988) ، میلز[5] (1986) ، لوفتمن وبربر[6] (1999) ، هندرسون و نکاترامن[7] (1996) ، چان و هاف[8] (1993) ، نیدرمن[9] (1991) شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. ادبیات موضوع بیان می کند که شرکت ها نمی توانند رقابتی باشند اگر استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعاتشان همراستا نباشد.( Pepp, Luftman, 1999 ,25)

در سال 2005 ، جامعه مدیریت اطلاعات[10] طی تحقیقی رسمی در مورد نگرانی ها و دغدغه های کلیدی مدیریت به این نتیجه رسید که همراستایی کسب و کار و فناوری اطلاعات در ابتدای لیست نگرانی ها قرار دارد. نتایج بر اساس پاسخ های 105 نفر از اعضای اس ، آی ، ام[11] می باشد. بطور خلاصه آنها پنج دغدغه اصلی مدیران را چنین بیان کردند:

1-همراستایی کسب وکار و فناوری اطلاعات

2-جذب ، توسعه و آموزش حرفه ای های فناوری اطلاعات

3-امنیت و شخصی سازی[12]

4-برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات[13]

5-باز مهندسی فرایندهای کسب و کار[14]

همانطور که پیش بینی می شد ، همراستایی کسب وکار و فناوری اطلاعات برای سه سال پیاپی ( از سال2003 تا 2005) به عنوان کلیدی ترین مسئله پیش روی مدیران است و در اینجا همراستایی فناوری اطلاعات و کسب وکار به معنی ” کاربرد فناوری اطلاعات به شیوه ای مناسب و به موقع ، در هماهنگی و همیاری با نیازها ، اهداف و استراتژی های کسب و کار” می باشد. علی رغم علاقه مدیران برای همراستایی بیشتر فناوری اطلاعات و کسب وکار در طی بیش از 20 سال ، این هدف هنوز دور از دسترس است.(لوفتمن و دیگران ،2006 ،9-11)

عدم توانایی در درک ارزش سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات بدلیل نبود همراستایی بین استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب وکار می باشد.( Henderson & Venkatraman ,1995 ,5)

بنظر می رسد ، همراستایی فناوری اطلاعات به درک ما از رابطه خاص بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی کمک کند ، بعلاوه مدارکی وجود دارد که نشان می دهد شرکت های زیادی برای رسیدن به همراستایی در تلاشند ، بنابراین همراستایی فناوری اطلاعات بعنوان مسئله ای قابل توجه در عمل مورد توجه قرار می گیرد.( Caragg , 2007 ,13)

سازمان هایی که در دستیابی به همراستایی با شکست مواجه می شوند ، هزینه های مالی زیادی را متحمل می شوند و فرصت های زیادی را از دست خواهند داد. بطور کلی می توان بیان داشت که شکست در تحقیق همراستایی کسب وکار و فناوری اطلاعات فجایع زیر را به بار خواهد آورد:

  • عدم توانایی در سرمایه گذاری های مبتکرانه فناوری اطلاعات و ایجاد مکانیزمی برای سرمایه گذاری
  • عدم توانایی در کسب اعتماد کسب و کار و فراهم کردن سرویس های فعالانه تا سرویس های واکنشی
  • عدم توانایی در جذب ، حفظ ومنبع یابی استعدادهای مناسب
  • عدم توانایی در ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در کسب وکار
  • عدم توانایی در مرتبط کردن استراتژی به کارکنان و نیز مرتبط کردن آن به بودجه (Weiss , 2004, 15)

همراستایی بیشتر نشان دهنده ارتباط کاری نزدیکترین مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار می باشد که به توسعه کاراتر سیستم ها ، خصوصاً سیستم های استراتژیک بلند مدت ، منتج می شود.

همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار باعث تسهیل سرمایه گذاری عقلایی در زمینه فناوری اطلاعات می شود و نیز باعث می شود سازمان یک دید بلندمدتی در مورد سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات بدست آورد.(بایرد و دیگران ، 2006 ،7)

اگرچه بسیاری از تحقیقات فوق ، بصورت مطالعات تجربی ، تنها در یک حرفه و یا صنعت انجام شده و قابلیت تعمیم برای سایر حوزه ها را ندارند لیکن زمینه ساز شناسایی بسیاری از عوامل اثرگذار بر همراستایی استراتژیک شدند.

2-25- همراستایی استراتژیک[15]

گاهاً ازهمراستایی به معنای توازن و هم اهنگی به هم پیوستگی ائتلاف و ترکیب یکپارچگی و تطابق یاد می شود. همراستایی تعدیل و تطبیق یک شیء در رابطه با شی ای دیگر یا گرایشات ثابت میان دو شیء است. ( www.wikipedia.com (

در مقالات مختلف از همراستایی با عناوین مختلف نام برده شده است ، از قبیل :

توازن[16] ،همسانی[17] ،هماهنگی[18] ،بهم پیوستگی[19] ،اتصال و ارتباط[20] ،وهمجوشی[21] ((samakzani, 2001,4

[1]  Mc Lean & Soden

[2]  Diksun & Littel

[3]  Brancheau & Whetherbe

[4]  Parker & Benson

[5]  Mills

[6]  Luftman & Brier

[7]  Henderson & Venkatraman

[8]  Chan & Huff

[9]  Niederman

[10]  Society Of Information Management

[11]  Society Information Management

[12]  Security and privacy

[13]  IT Strategic Planning

[14]  Business Process Reengineering

[15]  Strategic Alignment

[16]  Balance

[17]  Harmony

[18]  Coordination

[19]  Linkage

[20]  Coomunication and relationship

[21]  Fusion

دانلود پایان نامه