مقالات و پایان نامه ها

انواع تقسیم سود:پایان نامه درباره سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

 

خط مشی تقسیم سود

تقسیم سود سهام در شرکتهای سهامی به روش های مختلفی انجام شده که طی سالها این روش نهادینه شده و تقریبا هر سال تکرار میشود این خط مشی مشتمل بر تقسیم سود ثابت، تقسیم سود متغیر و سود ثابت به علاوه سود اضافی میتواند باشد و نحوه تقسیم سود سهام نیز در یکی از حالتهای، پرداخت سود سهام که به صورت وجه نقد و سود سهمی که به صورت سهام جایزه به نسبت سهم هر یک از سهامداران از کل سهام شرکت و سود متعلقه یا سود غیر نقدی سهام که زیاد متداول نیست صورت میپذیرد. در خصوص پرداخت سود نظریات مختلفی مطرح است عده ای معتقدند شرکتها باید سود سهام بیشتری تقسیم نمایند تا در این صورت سهامداران خرد از فروش منصرف شده و با استقبال این افراد از عدم فروش و یا خرید سهام جدید تقاضا برای خرید سهام شرکت افزایش یافته و این امر منجر به حداکثر شدن ارزش سهام شرکت و ثروت سهامداران گردد و در مقابل عده ای معتقدند شرکتها باید سود کمتری تقسیم کرده و با انباشته کردن سود سالانه مبالغ آن را صرف تامین مالی طرحهای سرمایه ای نمایند. بدین ترتیب طرحهای سرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی شرکت و با هزینه کمتر در قیاس تامین مالی بیرون مجموعه و پرداخت هزینه های تامین مالی اجرا میگردد و با سودآوری نهایی طرحها نهایت به نفع سهامداران خواهد بود.

در خاتمه ضمن اشاره به تعدادی از مواد قانون تجارت پیرامون موضوع مورد بحث از آنجاییکه سود سهام در نگاه اول در واقع نوعی پیش بینی درباره موقعیت آتی هر شرکت است. عوامل فرهنگی و روانی و تبلیغاتی و محیطی نیز میتواند باعث سقوط یا افزایش قیمت سهام شرکتها گردد و پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام می تواند به عنوان یک علامت مثبت یا منفی برای سهام داران هر شرکت نمود یابد یا حتی بعضاً شرکتها نیز با علم به این موضوع از این حربه در جهت دهی به قیمت سهام خود در بازار و در نتیجه هدایت سهامداران خود استفاده نمایند. هر چند ممکن است این علامتها کاذب باشند و در مواقع وضعیت شرکتها عکس آن چیزی باشد که سعی می کنند نشان دهند در هر صورت تقسیم سود سهام دارای محتوای اطلاعاتی گسترده ای بوده و تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار میدهد (ابوالفضل نمازی، 1391).

 

2-2-3-2 روش های تقسیم سود

شرکتها به سه روش می توانند بین سهامداران سود توزیع کنند(بایبانی،کاظمی، 1392):

1) تقسیم سود نقدی: پرداخت نقدي سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می گردد. پرداخت نقدي سود سهام می تواند هر سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدي، شرکتها می توانند روش هاي مختلفی داشته باشند.

الف) تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران: طبق این سیاست، سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون توجه به مبلغ سود خالص، مبلغ مذکور را هر ساله بین سهامداران تقسیم مینماید، چنانچه در این حالت روند سوددهی شرکت بهبود حاصل نماید، هر چند سال یک بار سود تقسیمی را افزایش و اگر روند سوددهی نزولی باشد، کاهش می دهند.

ب) تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر): تعدادي از شرکت ها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهامداران تقسیم می کنند. چنین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهامداران همراه با نوسانات سود خالص تغییر نماید.

ج) سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر: در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولا پایین را بطور دائم به سهامداران پرداخت می کند و با افزایش یا کاهش سود درصدي را به آن اضافه می کند.

د) سیاست تقسیم سود مازاد: در این نوع سیاست تقسیم سود، شرکت ابتدا کلیه نیازهاي
سرمایه گذاري و مالی خود را از سود کسر می کند. هر چه قدر سود علاوه بر نیازهاي سرمایه گذاري و مالی شرکت باقی ماند، بین سهامداران عادي تقسیم می شود.

2) سهام جایزه: شکل دیگر تقسیم سود، توزیع سهام جدید به عنوان سود است که به آن سود سهمی (جایزه) گویند. شرکت براي اینکه بین سهامداران سود تقسیم کند و از طرفی وجه نقد را به منظور اجراي طرح هاي توسعه در شرکت نگه دارد اقدام به انتشار سهام جایزه می کند.

3) تجزیه سهام: تجزیه ي سهام روشی براي کاهش ارزش اسمی سهام و افزایش تعداد سهام میباشد. تجزیه سهام فقط ارزش اسمی را کاهش و تعداد سهام را افزایش می دهد و حقوق صاحبان سهام و سایر اقلام داخل حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می مانند.

 

2-2-4 سود و سیاستهاي سود تقسیمی

سياست تقسيم سود شركت ها يكي از موضوعاتي است كه توجه بسياري از نظريه پردازان حوزه مالي را به خود جلب كرده، به گونه اي كه سياست سود تقسيمي موضوع بسياري از مدلها و نظريه ها شده است. بررسي مدلها بر اساس چارچوبي صورت مي گيرد كه اين چارچوب توسط فرانكفورت و وود(2002) ارائه شده است. موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوري که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده است؛ بطور کلی رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم نشان دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است  )قالیباف، 1386 (. آگاهی از عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سودضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم میسازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاري بیشتر دریافت سود نقدي است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدي دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد (صادقی شریف و بهادري،1388). یک سرمایه گذار با خرید سهام یک شرکت، سهامدار آن شرکت محسوب می شود و صاحب حقوق سهامداري می شود از جمله: حق سود، حق رأي، حق تقدم در خرید سهام جدید و حق تصفیه (قانون تجارت، 1388 ). با توجه به این مطلب که سود تقسیمی بین سهامداران توسط خود آنها در مجمع عمومی عادي تعیین و به تصویب می رسد، سهامدار با استفاده از حق رأي خود می تواند در تصمیمات و سیاست هاي شرکت تاثیرگذار باشد بنابراین هر چه این حق رأي بیشتر باشد میزان تاثیرگذاري به مراتب بیشتر خواهد بود، بنابراین نوع سیاست تقسیم سود و میزان سود تقسیمی شرکتها بسته به نوع ترکیب سهامداران و ساختار مالکیت آنها متفاوت خواهد بود. کلیه صاحبان سهام، حق دارند سود سهام دریافت کنند، مشروط بر اینکه شرکت آن را اعلام کند بر اساس قانون تجارت ایران شرکتهاي پذیرفته شده در بورس موظف هستند در صورت داشتن سود، حداقل ده درصد آن را بین صاحبان سرمایه تقسیم کنند. بعضی از شرکتها به پرداخت حداقل قانونی اکتفا کرده و بعضی دیگر ممکن است حتی بیش از سود خالص سال جاري سود تقسیم کرده باشند در اکثر مواقع بخشی از سود خالص تقسیم می شود. پیشنهاد تقسیم سود با هیئت مدیره و تصویب آن با مجمع عمومی است. اما منظور از سیاستهاي تقسیم سود این است که مدیران چه مبلغی از سود را بین سهامداران تقسیم می کنند و چه مقدار را به عنوان سود انباشته نگهداري می کنند به عبارت دیگر سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهامداران یا انباشته کردن سود در شرکت می گویند. سود انباشته به عنوان یکی از مهم ترین و راحت ترین ابزار تامین مالی محسوب
می شود و در کنار آن سرمایه گذاران هم خواهان دریافت سود نقدي سالانه از سرمایه گذاري خود هستند، انباشت یا تقسیم سود هر دو هدف قابل قبولی هستند، اما متضادند.

 

دانلود پایان نامه