مقالات و پایان نامه ها

اصول حاکمیت شرکتی.پایان نامه رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار

دانلود پایان نامه
  • اصول حاکمیت شرکتی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصول زیر را برای حاکمیت شرکتی مشخص نموده است:

1-چارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، مطابق بر قواعد و قوانین باشد و مسئولیت ها را به وضوح در بین واحدهای نظارتی ، قانون گذاری و افراد مجاز تقسیم نماید.

2-چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام داران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهامداران را تسهیل نماید.

3-چارچوب حاکمیت شرکتی باید از برخورد منصفانه با سهامداران شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی ها اطمینان دهد.به تمام سهامداران باید فرصت دریافت خسارت خود از کسانی که حقوق ایشان را ضایع نموده اند داده شود.

4-چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق صاحبان سود که به وسیله قانون یا توافقات دوجانبه ایجاد شده است را محترم بشمارد و همکاری بین شرکت و آنها را در ایجاد ثروت، شغل و تداوم مالی شرکت را تشویق نماید.

5-چارچوب حاکمیت شرکتی باید اطمینان دهد که موراد با اهمیت در خصوص وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت به صورت صحیح و مستمر افشا شود.

6-چارچوب حاکمیت شرکتی باید در خصوص هدایت راهبری شرکت، کنترل موثر مدیریت توسط هیات مدیره و پاسخگویی هیات مدیره به سهامداران اطمینان دهد(احمد پور، منتظری، 1390: 5).

مدل هاي حاكميت شركتي

در ادامه به اختصار به توصيف مدل هاي حاكميت شركتي شناخته شده، شامل مدل بازار، مدل رابطه اي و مدل پيوندي مي پردازيم.

مدل بازار

از مشخصات اين مدل كه ويژة آمريكا، انگليس، استراليا، كانادا و چند كشورديگر است، سهامداران بسيار پراكنده، بازارهاي سرماية نقد شونده، پويايي در تخصيص مجدد سرمايه، چارچوب هاي قانوني و نظارتي پيشرفته و بازاري فعال براي كنترل شركت است [1]. در سطح خرد، هيأت مديره براي نظارت بر مديريت، هم بر كميته هاي هيأت مديره و هم بركنترلهاي داخلي تكيه مي كند. مديريت بر سرمايه گذاري هايي تمركز دارد كه بازده خوبي نشان دهد و خصوصاً در كوتاه مدت، ارزش شركت و قيمت سهام را به حداكثر برساند. سهامداران، عموماً به عنوان ذينفعان اصلي شركت شناخته مي شوند. بطور كلي كساني كه در مدل بازار فعاليت مي كنند، تمايل دارند بيشتر بر مبادلات تمركز كنند تا روابط و به كوتاه مدت توجه كنند تا بلندمدت (گیلان و استراکس[2]، 2003 ).

مدل روابط[3]

از مشخصات اين مدل كه در كشورهايي چون ژاپن، آلمان، ايتاليا، هلند و فرانسه ديده مي شود، مالكيت متمركز و متقابل سهام، بازارهاي سرمايه با نقدشوندگي متوسط، فعاليت كمتر در تخصيص مجدد سرمايه، كنترل شركتي ضعيف تر (غيرفعال تر) و فرايندهاي نظارتي قوي هستند.

در سطح خُرد مديريت شركت، ظاهراَ تحت نظارت هيأت مديره و درعمل تحت نظارت بانك هاي بزرگ يا شركت هاي بزرگ يا سهامداران خانوادگي است. مديريت شركت انعطاف ناپذير است و بيشتر تمايل دارد به سبك متمركز، فعاليت كند. مديران كه دستمزدي كمتر از مديران شركتهاي مدل بازار دريافت مي كنند، انگيزه هاي مرتبط با قيمت سهام دركوتاه مدت ندارند و بنابراين كمتر احتمال دارد تصميمات سرمايه گذاري عجولانه بگيرند يا تنها به دنبال بيشينه كردن خالص ارزش فعلي پروژه ها يا ارزش شركت باشند. ذينفعان اصلي -اگر نه به طورقانوني، در عمل- معمولاً كاركنانند نه سهامداران.

درحالي كه مدلهاي بازار و روابط، مدلهاي غالب در كشورهاي پيشرفته هستند (خصوصاً كشورهايي كه رژيم و روية نظارت، قانون شركت ها و قانون ورشكستگي، در آنها پايه هاي استواري دارد)، مي توان مدل سومي نيز در نظر گرفت كه مربوط به كشورهايي با اقتصاد نوظهور است (گیلان و استراکس[4]، 2003 ).

مدل پيوندي [5]

اين مدل كه در بسياري از كشورهاي درحال توسعه (چون اندونزي، تايلند، مالزي، كره و مكزيك) ديده مي شود، برخي خصوصيات مدل هاي بازار و روابط و برخي ويژگي هاي خاص خود را دارد. براي مثال بازارهاي سرمايه در آن چندان نقدشونده نيستند. بازار كنترل شركت يا وجود ندارد يا غيرفعال است و چارچوب هاي نظارتي و قانوني اغلب درحال شكل گيري هستند. در سطح خرد، خانواده ها بخش عمده اي از مالكيت را دراختيار دارند، اختلاط[6] شركت هاي وابسته معمول است، پيوندهاي مالكيتي بين شركت ها و بانك ها مي توانند قابل توجه باشند و وجود روابط و همكاري بين شركت و دستگاه هاي حكومتي بسيار متداول است. در نبود بنيانهاي استوار نظارتي و يا قانوني، معاملات شركت ها اغلب بر پايه اعتماد و روابط است. آشنايي مختصر با اين مدل هاي كلي ما را در شناسايي کاستيهاي نظام حاکميت شرکتي و راه حلهاي بالقوّه براي آن ياري مي رساند (گیلان و استراکس[7]، 2003 ).

[1] – منطور از بازار كنترل شركت (Market for Corporate Control) محل معاملة آن ميزان سهام شركت است كه براي دارندة آن توانايي اعمال نفوذ و كنترل بر نحوة تصميم گيري و ادارة شركت را فراهم مي كند.

  1. 1. Gillan & Straks

2 The Relationship Model

  1. 3. Gillan & Straks
  2. 1. The Hybrid Model
  3. 2. Conglomeration
  4. 3. Gillan & Straks
دانلود پایان نامه