دسترسی به منابع مقالات :
استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی  …

دسترسی به منابع مقالات : استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی …

این ماده یک گاز فرآیندی است که در آن میتوان غلظت ایزوتوپ قابل شکافت اورانیم (U235) را افزایش داد. از این ماده به دو دلیل در فرآیند غنی سازی استفاده میشود: اولاً این ماده به سهولت میتواند برای فرآوری شدن به شکل گاز، برای خوراک دهی و همچنین استخراج محصول به شکل مایع و در نهایت برای نگهداری در انبار به شکل جامد درآید (هر یک از این حالتهای فازی در دما و فشار نسبتاً پایین قابل دستیابی است)، ثانیاً با توجه به اینکه فلور دارای تنها یک ایزوتوپ طبیعی است، تمامی ظرفیت جدا کنندهی ایزوتوپی در دستگاه جداسازی، برای غنی سازی ایزوتوپهای سبکتر اورانیم به کار گرفته میشود. ساختار بلوری آن به صورت هشت وجهی ۶ مختصه است.
این ترکیب به حالت جامد، تقریباً سفید متمایل به خاکستری روشن و جامد بلوری متراکم میباشد، شکل ظاهری جامد آن به تهیهی آن از طریق انجماد از فاز مایع و یا از طریق تبرید از یک فاز گاز بستگی دارد. در اولین مورد (انجماد از فاز مایع) ذرات جامد به صورت ذرات نامنظم و تا اندازهای شبیه سنگ نمک در آمده و در مورد دوم (تبرید از فاز گازی)، جامد تودهای بی شکل است. اورانیم هگزا فلورید مایع نیز مانند اورانیم هگزا فلورید گازی بی رنگ بوده و حتی با وجود سنگین بودن، دارای گران روی پایین است. بنابراین به راحتی جاری شده و سطح ظرف را خیس میکند. حالت فازی مایع در فشار جو پایدار نمیباشد. اورانیم هگزا فلورید با هوای خشک، کربن دی اکسید ، نیتروژن و اکسیژن واکنش نمیدهد. هر کدام از این گازها در اورانیم هگزا فلورید قابل حل بوده ولی میزان انحلال آنها در حالت جامد کمتر است. هنگامی که سطح ۶UF جامد بدون حفاظ میباشد، هگزا فلورید بهصورت گاز در آمده و به سرعت با بخار آب واکنش میدهد. به همین دلیل اورانیم هگزا فلورید همیشه در ظروف و تجهیزات فرآیندی کاملاً محکم و بدون نشت نگه داری میشود. در صورت آزاد شدن این ترکیب در جو، ابری سفید و مرئی تشکیل میشود که ناشی از گرمای آزاد شده توسط واکنش است. اورانیم هگزا فلورید با بیشتر فلزات واکنش میدهد. در تأسیسات مربوطه از فلزاتی مانند نیکل، ورقههای نیکل، استیل، مونل، مس و برخی از آلیاژهای آلومینیم برای به کارگیری و ساخت تجهیزات فرآیندی استفاده میشود. فولاد نرم توسط ۶UF خورده میشود، بنابراین نمیتواند در برابر حملات بعدی از خوردگی ممانعت به عمل آورد. اورانیم هگزا فلورید با هیدروکربنها نیز به سرعت واکنش میدهد. اگر اورانیم هگزا فلورید به صورت گاز باشد در اثر این واکنش تفالهی سیاه ترکیبات کربن – اورانیم تشکیل میشود. در حالت مایع، واکنش با سرعت بیشتری انجام رسیده و باعث انفجار در سیلندرها میشود. باید ملاحظات و حفاظهای زیادی جهت جلوگیری از ورود هیدروکربنهای نفتی به سیلندرها یا تجهیزات نفتی در نظر گرفته شود.
فصل ۲
استخراج نقطهی ابری و پیشتغلیظ
۲-۱- مقدمه
روش استخراج با حلالهای آلی، یک فرآیند شیمیایی است که در آن فلزات موجود در فاز آبی برای تشکیل کمپلکس آلی- فلزی با یک مادهی آلی واکنش میدهد. لذا، اجزای فلز، فاز آبی را ترک کرده و وارد فاز آلی میشوند. فلز در فاز آلی با اتمهای کربن به صورت ترکیبات آلی پیوند ندارد ولی با اکسیژن، ازت، گوگرد و هیدروژن از طریق یک پیوند کوئوردینانسی ارتباط دارد.
در دهههای اخیر روشهای استخراج و پیشتغلیظ برای اندازهگیری مقادیر بسیار کم ترکیبات در محلولهای آبی مورد توجه قرار گرفته است. برای اندازهگیری مقادیر کم آلایندهها در آب، خاک و دیگر نمونههای زیستی روشهای تجزیهای با حساسیت بالا، گزینندگی و جداسازی مطلوب مورد نیاز هستند.
روشهای متعارف استفاده شده برای استخراج و تغلیظ یونها در نمونههای آبی، شامل استخراج مایع- مایع (LLE)[15] [۴-۲] و استخراج فاز جامد(SPE)[16] میباشد [۷-۵]. روشهای استخراج حلالی[۱۷] بازیافت کمی دارند و از مقدار زیادی حلال استفاده میکنند. بنابراین تمایل زیادی برای جایگزین کردن روشهای استخراج حلالی به منظور کم کردن دستکاری نمونه و هدر رفت آنالیت و جلوگیری از استفاده از حلالهای سمی وجود دارد.
مشکلی که در LLE و SPE وجود دارد، طولانی شدن زمان استخراج و بالا بودن عملیات دستی میباشد. دیگر روشهای توسعه یافته، موجب کاهش استفاده از حلالهای آلی و در نهایت حذف آن شدهاند. میکرو استخراج با فاز جامد (SPME)[18] [۱۰-۸] روشی برای استخراج ترکیبات آلی از نمونههای زیستی میباشد. SPME بر اساس توزیع تعادلی آنالیت بین فاز ساکن پلیمری و ماتریس نمونه میباشد. در این روش زمانی بیشتر از یک ساعت برای جذب نمونه، مورد نیاز است. استخراج و تغلیظ مبتنی بر استفاده از استخراج نقطهی ابری[۱۹] (CPE) [13-11] روشی مناسب برای این منظور است. در این روش محلول آبی بعضی از سورفکتانتهای مورد استفاده قرار گرفته است. از نقطه نظر تجزیهای یکی از مهمترین خواص سورفکتانتها، ظرفیت بالای آنها برای حل کردن گونههای مختلف میباشد که اجازه میدهد مادهای با
حلالیت ناچیز و نامحلول در آب، به راحتی در آب حل شود. حجم کمی از سورفکتانت غلیظ این امکان را میدهد که آنالیت در یک مرحله تغلیظ و سپس در مرحله بعد توسط دستگاه اندازهگیری شود. این شیوه نه تنها غیر سمی و ارزان است بلکه از ایمنی بالایی نیز برخوردار است. در جدول ۲-۱ تعدادی از روشها همراه با مختصری از مزایا و معایب آنها فهرست شده است.
جدول۲-۱- مقایسهی تعدادی از روشهای تجزیهای[۱۴].

روش LLE SPE SPME CPE
توضیح مختصر آنالیت بین دو حلال غیر قابل امتزاج تقسیم میشود آنالیت بر روی مادهی جاذب جامد باقی میماند. آنالیت بر روی فاز ساکن پلیمری که ضخامت آن در حدود میکرومتر میباشد قرار میگیرد. آنالیت بین دو فاز ایزوتروپ (فاز غنی از سورفکتانت و فاز آبی) تقسیم میشود.
زمان استخراج ۲۴ ساعت ۲۰-۳۰ دقیقه ۶۰ دقیقه ۲۰ دقیقه
حلال مورد استفاده حلال آلی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.