۲-۲-۳- سیستمهای میسلی (سورفکتانتها)
سورفکتانتها، گونههای دوگانه هستند که از یک سر قطبی آبدوست و یک دم هیدروکربنی آبگریز تشکیل یافتهاند (شکل ۲-۳). دم شامل یک زنجیرهی هیدروکربنی با تعداد متفاوتی از اتمهای کربن است که میتواند به صورت خطی، شاخه دار یا حاوی گروههای آروماتیک باشد. این ترکیبات به دلیل ساختار دوگانهی خود با تجمع در سطح مشترک محلول- هوا باعث کاهش کشش سطحی محلول میشوند و کاربرد گستردهای در ساخت محصولات پاک کننده دارند. بخشهای آب گریز در مواد فعال سطحی رایج امروزی به ۷ دستهی اسیدهای چرب، پارافینها، اولفینها، الکیل بنزنها، الکلها، آلکیل فنولها، پلی اکسی پروپلین تقسیم میشوند. بخش آب دوست موجود در مواد فعال سطحی امروزی به دو بخش کلی تقسیم میشوند:
بخش اول شامل گروههایی است که در محلولهای آبی یونیزه میشوند و بخش دوم بر خلاف بخش اول در آب یونیزه نمیشوند. گروههای آب دوست رایج شامل مواد سولفونات، سولفات، کربوکسیلات، آمین نوع چهارم، پلی اکسی اتلین، ساکارز، پلی پپتید میباشند. چهار نوع اول یونی و سه نوع آخر غیر یونی میباشند.
در محلولهای آبی و در غلظتهای پایین، مولکولهای سورفکتانت به صورت منومر، دیمر یا تریمر یافت میشوند. وقتی غلظت از غلظت بحرانی میسل فراتر رود، مولکولهای سورفکتانت با اتصال به یکدیگر تجمع یافته و گروهی متشکل از
۶٠ تا ١٠٠ منومر را تشکیل میدهند که میسل نامیده میشود (شکل۲-۴).
Hydrophilic tail
 
Hydrophilic head
Water
Air
شکل۲-۳- ساختار کلی یک سورفکتانت.
cmc
شکل۲-۴- تعادل بین منومرهای سورفکتانت و میسل در غلظتهای بالاتر از غلظت بحرانی میسل.
بسته به ماهیت، غلظت سورفکتانت و حلال بهکار برده شده ساختارهای متفاوت دیگری شامل میسل معکوس، میکرو امولسیون، وسیکل تک لایه و دو لایه میتوانند تشکیل شوند. در شکل ۲-۵ ساختارهای مربوط به انواع مجموعههای میسلی آورده شده است [۵۷و۵۸].
۲-۲-۴- برهمکنش گونهها با ساختارهای میسلی
یکی از مهمترین خصوصیات میسلها قدرت حل کنندگی آنها برای گونههای غیرمحلول یا کم محلول در آب میباشد. ترکیبات کم محلول میتوانند از طریق برهمکنشهای آبگریز یا الکترواستاتیک با میسلها، در محلولهای آبی حل شوند. بسته به ماهیت ماده و نوع سیستم میسلی به کار رفته، حل شونده ممکن است به نقاط مختلفی از میسل اتصال یابد. در محلولهای آبی، حل شوندههای غیرقطبی بیشتر به بخش آبگریز هستهی میسل متصل میشوند. مواد با قطبیت پایین نظیر اسیدهای چرب و الکلها در لایهی غشایی میسل قرار میگیرند و ترکیبات قطبی به بخش بیرونی میسل که قطبیتر است متصل میشوند. بهعلاوه یونهای فلزی میتوانند بهصورت الکترواستاتیک با سر قطبی میسل برهمکنش دهند و یا پس از تبدیل به یک کمپلکس آبگریز به داخل هستهی مرکزی میسل استخراج گردند.
 
W/O microemulsion O/W microemulsion billar salts micelles
monomers micelles bliayer
Reverse micelles rod-like micelles vesicle
شکل۲-۵- ساختارهای منظم مولکولی ایجاد شده توسط مولکولهای سورفکتانت.
۲-۲-۵- دسته بندی سورفکتانتها
براساس طبیعت گروه آبدوست در مولکول، سورفکتانتها در چهارگروه زیر قرار میگیرند(جدول ۲-۵):
۲-۲-۵-۱- سورفکتانتهای آنیونی
در این دسته از سورفکتانتها گروه آبدوست دارای بار منفی میباشد. این سورفکتانتها را میتوان بهصورت R-X نمایش داد که Xگروه آبگریز وR میتواند کربوکسیلات ((RCOO، سولفونات((RSO، سولفات)۳ (ROSOو غیره باشد این نوع سورفکتانتها در پاک کنندهها کاربرد گستردهای دارد.
۲-۲-۵-۲- سورفکتانتهای کاتیونی
این دسته از سورفکتانتها دارای گروه قطبی با بار مثبت میباشند. در ساختار اکثرسورفکتانتهای کاتیونی تجاری، نظیر هالیدهای آمین نوع چهار (Cl-+N4R) اتم نیتروژن با بار مثبت حضور دارد.
جدول ۲-۵- طبقه بندی سورفکتانتها [۵۹].

گروه ویژگیها مثال
آنیونی
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
Tags: