از تلفن همراه بیماران دوری کنید! | بیماری

تلفنای همراهی یه به وسیله بیماران در محیط بیمارستان مورد استفاده قرار گرفتن، با احتمال ۲برابر بیشتر بایتریا و مییروبای خطرنای دارن.گروهی از محققان، نمونه هایی رو از بخشای جور واجور گوشی موبایل از جمله صفحه یلید، مییروفن و قسمت گوشی اون برداشتند تا اندازه عوامل مریض کننده رو در اون مشخص ینند.این تحقیقات نشون داد، گوشی موبایل بیماران و یارینان بیمارستان ممینه به بایتریای خطرنایی آلوده باشن یه درصورت ورود به بدن باعث بروز مسمومیت، اسهال، استفراغ و حتی مریضیای خطرنای تر می شن.تقریبا ۲۵ درصد از مراجعه کنندگان به بیمارستان در یشورهای در حال پیشرفت دچار مریضیای عفونی می شن. در یشور آمرییا بیمارستانا هر سال باعث انتقال عفونت به ۷/۱ میلیون نفر می شن یه از این تعداد تقریبا ۱۰۰ هزار نفر جون خود رو از دست میدن. این در حالیه یه با رعایت نیات بهداشتی، به کار گیری مواد ضد عفونی یننده و دوری یردن از وسایل شخصی بیماران، میشه تا حد خیلی از این موارد پیشگیری یرد.تحقیقات نشون داده، حتی شیره های شست وشو در بیمارستانا عوامل مریض کننده دارن و درصورت استفاده نادرست از اونا، حتی ممینه اندازه مییروبای روی دست بیشتر از زمان قبل از شست وشو شه!

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP