مقالات و پایان نامه ها

دلایل اهمیت نقدشوندگی؛پایان نامه بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

 

دلایل اهمیت نقدشوندگی

نقدشوندگیبرايبورسهاياوراقبهادارارزشمنداستزیرابورسیکهاوراقبهادارمعینیبانقدشوندگیبالاتررانسبتبه بورسهايرقیبموردمعاملهقرارمیدهدباداشتنهزینههاییمعادلبورسهايرقیبمیتواندانتظارجذبحجمبیشتري ازمعاملاتراداشتهباشد. نقدشوندگیسهامهریکشرکتهاومجموعهبازارسرمایهازابعادمختلفداراياهمیتزیادي استکهبرخیازآنهارامیتواندرقالبمواردزیربیانکرد:

 

2-3-1 اهمیتنقدشوندگیدررشدوتوسعهبازاروبه عنوانشاخصاصلیتوسعه یافتگیبازار

نقدشوندگییکجنبۀاساسیازتوسعۀبازارسهامبهشمارمیرودوبهلحاظروششناسی،اکثرتئوری هايمربوطبهمطالعه ریزساختاربازار[1]،مفاهیممربوطبهرفتارنقدشوندگیرابیشازسایرویژگیهايبازارموردتوجهقرارمی دهند. درتحقیق نسبتاًجامعیکهتوسطدالسنیوس[2](2007) باعنوان “تأثیراتنقدشوندگیبازارسهامبررشد:تئوريوتجربی” بااستفادهازیکنمونهمتشکلازداده هايکشورهايپیشرفتهودرحالتوسعهانجامشدهاست، اهمیتنقدشوندگیبازارسهامدررشد اقتصادي کشورهاموردآزمونوتأییدقرارگرفتهاست. ازاینلحاظمیتوانگفتاهمیتاصلی نقدشوندگیازآنجهتاستکهمهمترینشاخصهتوسعهبازارسرمایهراتشکیلمی دهد. یکیازمهمترینکارکردهاي بازارهايسرمایهایجادوحفظقابلیتنقدشوندگیانواعداراییهايمالیوکاهشصرفریسکنقدشوندگیاین داراییهاست. بازارسرمایهبهموازاتفراهمساختنامکانتخصیصبهینهمنابع،بایدقابلیتنقدشوندگیداراییهايمالیو نزدیکساختنابزارهايبازارسرمایهبهابزارهايبازارپولرانیزایجادکند. هرچهدرجهنقدشوندگییکبازاربالاترباشد جذابیتورونقآنبالاترخواهدبود. درصورتیکهنقدشوندگیاوراقدربازاربالاباشد،سرمایه گذارانمی تواننداوراقبهادار خودرابهسهولتوباقیمتمنصفانهمعاملهکنند. لیکندرصورتپایینبودنمیزاننقدشوندگیاوراقموجوددربازار،انجام معاملهبرروياوراقبهاداربهدشواريصورتمی پذیرد.

درچنینشرایطی،سرمایه گذاريکهمایلبهفروشاوراقبهادار تحتمالکیتخودباشد،بهسادگیقادربهیافتنخریداريکهآمادهخریداوراقباشدنخواهدبود. درواقعبالابودندرجه نقدشوندگی،کارآییاطلاعاتیوتخصیصیبازارسرمایهراارتقامیدهد. بهاینترتیب،ازمهمترینکارکردهايبازارثانویه علاوهبرایجادسازوکاريبرايکمکبهتعیینقیمتعادلانهاوراقبهادار،کمکبهتشکیلبستريبرايمعاملهسریع، آسانوکمهزینهایناوراقاست. بازارهايثانویهبهمنظورافزایشقابلیتنقدشوندگیاوراقبهاداربرايسرمایه گذارانایجاد می شوندتااوراقرابهدارایی هاينقدشوندهتبدیلکردهودرنتیجهاطمینانبیشترينسبتبهدستیابیسریعبهوجهنقد حاصلنمایند. افراددرسرمایه گذاري هايخودخواهانگزینه ايهستندکههموارهبتوانندبهعنوانپشتوانهنقديخودبهآن بنگرند. خریداريیکسهمونبودامکانتبدیلآنبهوجهنقد،بهطورقطعانگیزهسرمایه گذاريرادرآنسهمکاهشمی دهد.

ازسويدیگرافرادرابهفکرسرمایه گذاريدرسایرزمینه هایاسایربازارهامی اندازد. براياینکهیکداراییاز نقدشوندگیبرخوردارباشد،وجودیکبازارنقدشوندهبرايآنداراییضرورياست. بازارهاينقدشوندهبهخاطرایجادبرخی مزایاازقبیلتخصیصبهتروکارآییاطلاعاتی،مطلوبتلقیمی شوند. بنابراینبازارهاينقدبایدامکانورودوخروج سرمایهگذارانرابهگونهايفراهمسازندکهورودوخروجباحداقلکاهشارزش،حداقلهزینههايمعاملاتیودرکمترین زمانممکنصورتگیرد. هرچهنقدشوندگیبازاربیشترباشد،تعدادسفارشهايمتقابلبرايسفارشهايانجامنشده بیشتراستوبنابرایناحتمالانطباقمطلوبسفارشهاافزایشمییابد. سرمایهگذارانبهبازارهاییرويمی آورندکهاز نقدشوندگیبالاتريبرخوردارند. بنابرایننقدشوندگیعاملمهمیدررشدوتوسعهبازارهامحسوبمیشود 2007)(IOSCO,.

ناکیورودیگران(2007)بامطالعهدادههاي12کشورمنطقهخاورمیانهوشمالآفریقادرمییابندنرخپس اندازوحضور واسطههايمالیبههمراهنقدشوندگیبازارازعواملمهمتوسعهبازارهايسهامهستندوتوسعهبازارسهامنیزنقشاساسی رادررشداقتصاديایفامیکند.

2-3-2 نقدشوندگیمعیاريبرايارزیابیریسکسرمایه گذاري

دریکبازارمالینقد،سرمایه گذارانمیتوانندبلوکهايبزرگداراییواوراقبهاداررابدونتغییرمحسوسیدرقیمتمعامله کنند. بنابراین،می توانگفتبهینهنبودنمقدارنقدشوندگیبازارموجببروزنوساناتقیمتیدرسهاموافزایشریسک سرمایهگذاريمیشود. بهطورمعمولدرمواردزیادي،نقدشوندگیدرنقشیکعاملریسکقیمتگذاريشده[3]ظاهر میشود (Pastor and Stambaugh,2003)

2-3-3 تأثیرنقدشوندگیبرهزینهسرمایه

شیوةمهمیکهازطریقآنبازارهايثانویهبهکاهشهزینۀسرمایهکمکمیکنند،ایجادنقدشوندگیاست. یکبازارثانویه عمیقتر،ازطریقکاهشریسکعدمنقدشوندگیودرنتیجهکاهشنرخبازدهموردانتظارسرمایهگذاران،امکانافزایش سرمایهباهرینۀکمتررابرايشرکتهافراهممیسازد (Ellul and Pagano, .2004)

باتلرودیگران(2005)بااستفادهازنمونهايازدادههايوسیعمربوطبهعرضههايفصلیانجامشدهازطریقشرکتهايتأمینسرمایهبهایننتیجهمی رسند کهکارمزدهايدریافتیتوسطشرکتهايتأمینسرمایهبرايتعهدپذیرهنویسیوعرضهسهامدرموردشرکتهايبا نقدشوندگیبالابهمراتبکمترازشرکت هاییاستکهسهامآنهاازنقدشوندگیپایین تريبرخورداراست. براساسبرآورد اینمحققان،تفاوتکارمزددریافتیشرکت هايتأمینسرمایهدرمقایسهشرکت هايبابالاتریندرجهنقدشوندگیسهامو شرکتهايدارايپایینترینمیزاننقد شوندگیسهامدرنمونهموردمطالعهبهطورمتوسطدرحدود 21 % بودهاست. بهاین ترتیبشرکتهامیتوانندازطریقبالابردندرجهنقد شوندگیسهامخوددربازارهزینهافزایشسرمایهوتأمینمالیاز محلمنابعخارجازشرکترابهمقدارقابلملاحظهايکاهشدهند. بهعلاوه،بازارنقدشوندهوکاراموجبجذبناشران اوراقبهادارگردیدهوازطریقفراهمکردنفرصتهايگوناگونسرمایهگذاري،موفقبهجذبسرمایهگذارانمیشودودر نهایتامکانتأمینوجوهباهزینۀاندكرابرايشرکتهابهنحومطلوبیفراهممی سازند.

2-3-4 نقدشوندگیعاملبهبودعملکردشرکت هاوکلاقتصاد

بررسیفنگ[4]ودیگران (2009) دربارهتأثیرنقد شوندگیسهامبرعملکردوارزششرکتهانشانمیدهدکهشرکتهايبا سهامنقدشوندهترازعملکردبهتري(براساسمعیارنسبتقیمتبازارشرکتبهارزشدفتري) برخوردارند.ایننتیجهدر موردصنایعوشرکتهايمختلفوبرمبنايمعیارهايمختلفاندازهگیرينقدشوندگیبرقراراست. درواقع،نقدشوندگیاز طریقافزایشمحتواياطلاعاتیقیمتهايبازار وپاداشمدیراندرازایعملکرد،موجببهبودعملکردوارزششرکت میگردد.

2-3-5 نقدشوندگیاوراقبهادارعاملموردتوجهدرمدیریتسبدبههمراهریسکوبازده

امروزهسهعاملمهمیکهدرمدیریتسبدموردتوجهقرارمیگیردشاملریسک،بازدهونقد شوندگیاست. بهاینترتیب، یکیازعواملمهمیکهعلاوهبرریسکوبازده،درانتخابهرنوعسرمایه گذاريازبینگزینه هايمختلفسرمایه گذاري مدنظراست،نقدشوندگیاینگزینه هامیباشد. براساستئوريتفکیکبازارسرمایه،سرمایه گذارانمختلفمجبورندباتوجه بهزمانبندينیازبهنقدشوندگی،وجوهخودرادرسرمایه گذاريهاییباقدرتنقدشوندگیمختلفسرمایه گذاريکنند. این قابلیتبهمعنايفروشسریعوتبدیلاوراقبهاداربهوجهنقداست. درجهپاییننقد شوندگیبهاینمعناستکهسهمداراي ریسکعدمنقدشوندگیبالاییاستولذاسرمایهگذارانبرايسرمایهگذاريدراینسهمبازدهبالاتريانتظاردارند. اهمیت وضرورتتوجهبهنقدشوندگیدرسرمایهگذاريازآنجهتاستکهعملکردسبدسرمایهگذاريراتحتتأثیرقرارمیدهد ونقشمؤثريدراستراتژيهايتنوعبخشیدارایی هابرعهدهدارد.(Harford and Kaul, 2005)

همچنین، نقدشوندگی تأثیرقابلتوجهیبرنوساناتمقطعیبازدهداراییهابهعنوانیکمشخصهیاعاملریسکبرجايمیگذاردوازاینجهت در تعیین ترکیب مناسب سبد دارایی ها و ایجاد تنوع و انعطاف پذیري لازمدرسبدبهلحاظریسکوبازدهنقشمهمیایفا میکند ( .(Acharya and Pedersen, 2005

2-3-6 تأثیرنقدشوندگیبازاربربازدهسهام

مطالعاتانجامشدهدرخصوصتأثیرنقدشوندگیبربازدهسهامنشانمیدهدکهبهطورمعمولهمبستگیمثبتیبینبازده سهامونقدشوندگیکلیبازاروجوددارد. ایننتیجهدربازارهايتوسعهیافتهعمومیتداردوبرخیبررسیهاازقبیلجون[5]و دیگران (2003)وجوداینرابطهرادربازارهاينوظهورنیزموردتأییدقراردادهاست. درتحقیقجونکهازنسبتگردش معاملاتوارزشمعاملات[6]بهعنوانمعیارهاينقدشوندگیاستفادهشدهاستدرسطحدونوعتحلیلشاملمقطعی[7]و سريهايزمانی[8]تأثیرنقدشوندگیکلیبازاربربازدهسهامموردبررسیوتأییدقرارگرفتهکهبانتایجحاصلازمطالعاتدر بازارهايتوسعه یافتهسازگاراست,آمیهود (2002) نشاندادکهدرطیزمان،عدمنقدشوندگیبابازدهیاضافیپیش بینیشدهسهامرابطهمستقیمداردودرنتیجهبازدهیموردانتظارسهامتااندازهاي،بیانگرصرفعدم نقدشوندگیاست .

2-3-7 کاربردنقدشوندگیدرقیمت گذاريدارایی ها

لحاظکردننقدشوندگیدر ارزش گذاریداراییهاموضوعیاستکهتاکنونموردتوجهمحققانحوزهمالیقرارگرفته است. آمیهودومندلسون(1986)جزءاولینکسانیبودندکهبهبررسیکاربردنقدشوندگیدرقیمتگذاريداراییها پرداختند. آنهاارتباطبینبازدهسهاموتفاوتقیمتهايپیشنهاديعرضهوتقاضاراتحلیلکردندوبهشواهديمبنیبر وجودصرفنقدشوندگیدستیافتند. آمیهودومندلسوندراینتحقیقبهمنظوربررسیتأثیرتفاوتقیمتهايپیشنهادي عرضهوتقاضابرقیمتگذاريداراییها،بهتحلیلمدلیپرداختندکهدرآنسرمایهگذارانباافق هايمتفاوتسرمایهگذاري، داراییهاییراباتفاوتنسبیدرقیمتهايپیشنهاديعرضهوتقاضا،معاملهمیکنند. در CAPMاستاندارد، بازده مورد انتظار بایدتابعیفزایندهازریسکسیستماتیک (ß) باشد.

آمیهود و مندلسون (1989) نشاندادندکهبازدهموردانتظاریکتابعفزایندهازتفاوتقیمتهايپیشنهاديخریدوفروشاستکهازآنبهعنوانمعیاريازعدمنقدشوندگیتعبیرمیشود. نتایجکاراینمحققانفرضیهوجودارتباطمستقیمبینریسکسیستماتیک (ß) وتفاوتقیمتهايپیشنهاديخریدوفروشراموردتأیید قرارمیدهد .

همچنین،آمیهودومندلسون(1991) درتحقیقدیگريضمنبررسیرابطهبیننقدشوندگیباقیمت گذاريداراییهاو سیاستهايمالی،بهارایۀشواهديمبنیبرتأثیرنقدشوندگیبرقیمتداراییهاپرداختهونشاندادهاندکهنقدشوندگینقش تعیینکنندهواساسیبربازدهداراییهايسرمایهايدارد. همچنینبرخیکاربردهايمهمنقدشوندگیدرسیاستهايمالی عمومیوخصوصیبررسیوتأییدشدهاست. آنهابراينشاندادنوابستگیقیمتبهمیزاننقدشوندگیداراییها،بادرنظر گرفتنافقسرمایهگذاري،اقدامبهطراحییکمدلتعادلینمودهوبهایننتیجهمیرسندکهدرحالتتعادلهرچهدرجه نقدشوندگیداراییکمترباشد،قیمتآننیزکمترارزیابیمیشود. بهعبارتدیگر،بازدهداراییهاباکاهشعدمنقدشوندگی افزایشمییابدوسرمایهگذارانبابتمتحملشدنهزینههايعدمنقدشوندگی،بازدهکسبمیکنند. همچنینبهدلیلاینکه هزینههايمعاملاتیداراییهاينقدشوندهبهطورمکرررخمیدهد،اینداراییهاارزشفعلیبیشتروبازدهکمترينسبتبه داراییهايکمترنقدشوندهدارند. دراینمطالعهمحققانبابررسیاوراققرضهشش ماههنشاندادندکهتفاوتهاي نقدشوندگیبرقیمتگذارياوراققرضهنیزتأثیرمیگذاردوهرچهنقدشوندگیایناوراقپایین ترباشد،بازدهتاسررسیدآنها بیشترمیشود. همچنین،درحالتتعادل،سهامبانقدشوندگیبیشتربهسرمایهگذارانباافقسرمایهگذاريکوتاهمدتوسهام بانقدشوندگیکمتربهسرمایهگذارانباافقسرمایهگذاريبلندمدتتخصیصمییابد.

اهمیتنقدشوندگیبهعنوانیکمتغیرمهمبرايقیمتگذاريداراییهادربازارهايسهامدرتحقیقاتافراديمانندآمیهود (2002) ،پاستورواستامبا(2003)ودیگراننیزموردتأکیدقرارگرفتهاست. بهزعملی(2006) نقدشوندگیبااستفاده هرمعیارياعمازآمیهود،پاستور- استامبایامدلدیگريمحاسبهشوددرهرصورتریسکنقدشوندگیبایددر قیمتگذاريداراییهالحاظگردد.

2-3-8 تأثیرنقدشوندگیدرنوآوري هايتوسعه ايبازارسرمایه

نقدشوندگیدرنوآوريهايتوسعهايبازارسرمایهنقشمهمیایفامیکند. تهدیديکههمگامباجهانیشدنبازارهامتوجه بازارهايکوچکوکمترتوسعهیافتهاست،کاهشنقدشوندگیدربازارهايمحلیبهدلیلغیرنقدبودناینگروهازبازارهاو انتقالنقدشوندگیوسرمایههابهبازارهايبزرگمنطقهاستکهموجباترشدوتوسعهبازارهايبانقدشوندگیبالارافراهم میآورد (.(IOSCO, 2007

 

[1]Market Microstructure

2 Dalsenius

Priced Risk Factor1

Fang2

 

 

Jun1

Trading Value2

Cross-sectional3

Time-Series4

دانلود پایان نامه